הלוואות בערבות מדינה מסלול הון חוזר

הלוואות בערבות מדינה מסלול הון חוזר

מסלול הון חוזר

מסלול זה נועד לסיוע במימון הפעילות השוטפת לעסקים הנתקלים בבעיות תזרימיות הנובעות מהפער הקיים בין אשראי הספקים לאשראי הלקוחות וכולל את העסקים הבאים:

עסק צעיר אשר מדווח על צמיחה מהירה במחזור ההכנסות וזקוק לתזרים מזומנים נוסף לרכישת מלאי, למימון הוצאות שוטפות, להעסקת עובדים נוספים, הוצאות משלוח גדלות וכל הוצאה נוספת אשר הנה פועל יוצא של הגידול במכירות. עסק כזה הנו בעל סיכויים לקבל הלוואה בערבות מדינה מכיוון שהצורך בהון חוזר נובע מהצלחה של העסק וקבלת כספי הקרן בערבות מדינה תאפשר לעסק להגדיל את מחזור המכירות ולייצר גידול בהכנסות וברווח.

עסק וותיק בעל נתונים פיננסיים חיוביים המעוניין בהלוואה למימון הפעילות השוטפת. עסק בריא יכול לקבל הלוואה בערבות מדינה כל עוד הוא מראה יכולת עמידה בהחזר ההלוואה הנוספת.

עסק וותיק ובריא אשר לו יש פער תזרימי מובנה. עסק אשר לו יש פער תזרימי מובנה לרוב מממן את הפער הזה על ידי הלוואות גישור או ניכיון שיקים אשר יוצרים עלויות ריבית גבוהות. עסק כזה יכול לבקש הלוואה ארוכת טווח לעסק על מנת להקטין עלויות ריבית בטווח הארוך.

עסק הזקוק לתזרים מזומנים עקב בעיה נקודתית שפגעה בעסק. במידה ואכן הבעיה הנה נקודתית והעסק מצריך הלוואה לטובה הקרובה, עדיף לו לפנות לקבל הלוואה בערבות מדינה בתנאים טובים אשר יזרזו את התאוששות העסק.

תנאי ההלוואה

סכום מקסימלי: 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ או 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

תקופת ההלוואה: עד חמש שנים, מתוך זה עד 6 חודשי גרייס.

ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.

בטחונות: עד 25%.

 

הגדרות

מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪.

מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ – מוגדר כעסק קטן.

מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ – מוגדר כעסק בינוני.

 

דרישות סף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים
 • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשה החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

 

תהליך הגשת הבקשה

 1. עם פנייתך למינופים, היועץ הכלכלי יבנה ביחד איתך את התוכנית העסקית של העסק שלך. התוכנית העסקית תכלול את כל הנתונים הפיננסים של העסק, הסבר אודות הסיבה לבקשת כספי ההלוואה מהקרן ותחזית פיננסית שמראה הכנסות עתידיות ומעידה על יכולת העסק להחזיר את כספי ההלוואה. אפשר לעשות את זה כל עצמאית אבל בפועל רוב העסקים הפונים לקרן לקבלת ההלוואה בצורה עצמאית לא מקבלים בסוף את ההלוואה או מצליחים לסיים את תהליך הבקשה. לכן מומלץ לקחת את שירותם של חברת ייעוץ עסקי, כזו שיש לה ניסיון בהגשות לקרן הסיוע לעסקים. עם ליווי צמוד של תוכלו להגדיל את הסיכוי שלכם לקבל ההלוואה מהמדינה.
 2. בחירה באחד מן ארבעת הבנקים: לאומי, אוצר החייל, מזרחי-טפחות או מרכנתיל דיסקונט
 3. תשלום אגרה בסך 250 ש"ח לחשבון החשב הכללי והצגת אישור תשלום
 4. שליחת שאלון הבקשה לחברה הזכיינית מטעם הקרן בערבות מדינה
 5. פגישה עם כלכלן מטעם החברה הזכיינית.
 6. החברה הזכיינית תבצע בדיקה כלכלית בהסתמך על התוכנית העסקית והנתונים הפיננסיים שהוגשו
 7. החברה הזכיינית מעבירה את המלצתה. חיובית או שלילית. במידה וההמלצה שלילית, ניתן להגיש ערר או להגיש בקשה חוזרת לאחר שישה חודשים במידה וההמלצה חיובית, החברה הזכיינית מעבירה את המלצתה לבנק המטפל
 8. וועדת האשראי הכוללת את: נציג הבנק, נציג החברה הזכיינית ונציג משרד האוצר מגבשת החלטה סופית בקשר לבקשה. במידה וההחלטה שלילית ניתן להגיש בקשה חוזרת לאחר שישה חודשים.
 9. אישור הבקשה וקביעת תנאי ההלוואה על ידי וועדת האשראי והעברת המשך הטיפול לבנק המטפל

 

מסמכים נדרשים

 1. דוחות כספיים- דוחות מבוקרים 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.
 2. חברה בינונית- תידרש להציג דוחות מבוקרים שנה חולפת החל מתאריך 01/05 בכל שנה. חברה קטנה- תידרש להציג דוחות מבוקרים החל מיום 01/08 בכל שנה
 3. דו"חות מע"מ שנה אחורה.
 4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחורה.
 5. תדפיס מרשם החברות (לחברה בלבד), לעמותה – תדפיס מרשם העמותות.
 6. דו"ח ריכוז יתרות עדכני ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
 7. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 8. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.
 9. דוחות עסקים/ חברות קשורות במידה ויש מאזן מבוקר 3 שנים + מאזן בוחן שנה שוטפת.
 10. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות.
 11. אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית (ראה סעיף 2 ב"תהליך").

 

שימו לב

על פי הנחיות משרד האוצר, לא ניתן להגיש מספר בקשות במקביל למספר בנקים שונים ולמספר גופים מתאמים שונים, הגשה כפולה תגרור הרחקה מהקרן למשך חצי שנה.

עסק אשר לו הלוואה פתוחה מהקרן, ומעוניין להגיש בקשה להלוואה נוספת, רשאי לעשות זאת אך ורק באמצעות אותו הגוף המתאם ובאמצעות אותו הבנק בו בוצעה ההלוואה הקודמת.

תוקף ביצוע

תוקף הוראת הביצוע – בכל מסלולי ההלוואה (למעט מסלול הון חוזר) תוקף הוראת הביצוע הינו ל-90 יום. בחלוף 90 יום הוראת הביצוע לא תהיה תקפה.

במסלול הון חוזר תוקף הוראת הביצוע הינו ל-60 יום בלבד