מרכז ההשקעות

מטרת מרכז ההשקעות היא לעודד השקעות הון, לפתח את הפריפריה, ליצור מקומות עבודה, לקדם חדשנות ופריון, לשלב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה ולקדם כלכלה ירוקה. מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פועל מכוח חוק לעידוד להשקעות הון תשי"ט-1959 למתן מענקים והטבות לענפי התעשייה והשירותים העסקיים במשק.

עד היום מרכז ההשקעות והמענקים שהוא מעניק אפשרו הקמת מפעלים, הרחבת מפעלים, העתקה והרחבה של מפעלים הן בתעשייה המסורתית והן בתעשייה העילית, בצפון הארץ ובדרומה ובאזורי פיתוח נוספים. עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים נוצרו בתעשייה באופן ישיר, כמו גם עשרות אלפי מקומות עבודה חדשים שנוצרו בעקיפין.

 החוק לעידוד השקעות הון – מענקים

נוכח המשבר הכלכלי העולמי המתמשך והשלכותיו על הכלכלה במדינת ישראל, ובהתאם להחלטות ממשלת ישראל, גיבש משרד הכלכלה מסלולי סיוע שונים על מנת לעודד השקעות במשק, להגדיל את שיעור המשתתפים בכוח העבודה במשק ולתמוך בשילובן של אוכלוסיות מיוחדות במעגל המועסקים. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות בעלות שכרם של עובדים חדשים הנקלטים אצל המעסיק למשך תקופה קצובה.

בנוסף, מפעיל מרכז ההשקעות מסלולי סיוע נוספים למפעלים וחברות, באמצעות הקצאות קרקע בפריפריה, מענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע, הטבות מס בגין הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים וכן בגין קידום מיזמים כלכליים בעלי מאפיינים ירוקים מובהקים וסיוע במימושם באמצעות מסלולים שונים.

על מנת לבדוק את זכאותכם למענק, 'מינופים' מעמידה לרשותכם צוות יועצים המתמחים בקביעת האסטרטגיה האופטימלית לצורך בניית חבילת תמריצים ייעודית, ליווי החברה בהליך כתיבת התוכנית והגשתה למרכז ההשקעות וייצוג החברה בוועדות הרלוונטיות.